söndag 12 september 2010

Vad vill jag ha i garnet? - What do I want to have in my yarn?

Shetland Superior
Jag köpte en underbar fäll på Shetland. Oliver Henry på Shetland Woolbrokers hade klassificerat den som superior. Jag valde fällen själv ur bingen som innehöll superior fällar, och bar den till Oliver som tog bort ungefär 1/3 förrän han gick med på att sälja den.

Och varför valde jag just den här fällen?

OK, jag medger att det var ett ögonblicks övertygelse om att den var just det jag ville ha. Stapellängden och vågigheten och mjukheten kombinerad med en övertygande studs (det går inte att trycka ihop den här fällen) fick mig att bära iväg med den.

Den ser väldigt glansig ut, visst. Men det är en av de saker man inte kan lita på när man bedömer en fäll. Det är lanolin, och det säger ingenting om fibern. Men om man tar en lock mellan fingrarna, håller den intill örat och knycker i den, låter den som en gitarrsträng. Faktiskt. Det finns inga brott på fibrerna, de är starka och friska.

Titta nu på det här:
Ny päls på väg - New hair growing
Här och var i fällen finns sådana rotändor. Det ser ut som om fibern gått av, och det har den. En del Shetlandsfår fäller helt naturligt pälsen på våren. Det är vad som hänt här. En del av pälsen har fallit av, och ny har vuxit ut förrän pälsen klipptes. Det är inget att hänga upp sig på. Man kammar bara bort de korta nyutväxta topparna.

Det är alltså inte en svaghet i fibern som skulle bero på sjukdom eller brist på foder, utan en naturlig del av fårets liv. Jag känner igen fenomenet från angorakaninen. Vi födde upp angorakaniner på 90-talet. Om man missade klippningen med ett par veckor, hände just det som händer Shetlandsfåret. Pälsen fälls när den nått full längd, ny växer ut. Den nya pälsen är de kort hår som finns i rotänden på den klippta pälsen.

Alden Amos, en kille jag beundrar mycket, säger att allt du inte vill ha i garnet tar du bort före du börjar spinna. Så det är vad jag gör.
Nästan färdigkammad lock - Almost finished combing
I förgrunden det som kammats bort - At the front fibers I have removed
Det som jag tar bort blir nuppar i garn, eller en filt åt katterna, eller gödsel för tomaterna.

I bought a wonderful fleece in Shetland. Oliver Henry from Shetland Woolbrokers, the man who knows more about Shetland wool than anyone else, had graded it as a superior fleece. I chose the fleece myself from the crib that contained superior fleeces, and carried it to Oliver who sorted out about one third before he agreed to sell it to me.

And why did I choose this fleece?

OK, I admit that it was a moment's conviction that this is just what I want. The staple length and crimp and the softness combined with a convincing bounce (you can't press this fleece down) made me pick it up and and carry it away.

It looks very glassy, but that's one thing you can't trust in a fleece. It's lanolin, and it doesn't tell you anything about the fiber. But if you take a staple between your fingers, hold it close to your ear and pick it, it sounds like a guitar string. Yes, really! No breaks in the fibers, they are strong and healthy.

Now look at the photo above where it seems like the fibers have broken near the cut end. There are spots like this in the fleece. And yes, the fibers have broken. Some of  the Shetland sheep shed their fleece in spring, and that is what's happened here. Part of the fleece has fallen off, and new has grown before sheering. It's nothing to hang your lip about. Just comb off the new grown tips, and that's it.

It's not a weakness in the fiber caused by sickness or lack of feeding. It's a natural ?? of the sheep's life. I know the phenomenon from the angora rabbit. We bred angora rabbits in the '90s. If we missed the shearing by a couple of weeks, the hairs that had reached full length fell off and new fur started to grow and could be seen as short fibers in the clip.

Alden Amos, a person I admire much, says that anything you don't want in your yarn you remove before you start spinning. So that's what I do.

What I remove might become neps. Or a blanket for the cats. Or fertilizer for the tomatoes.
Klart att spinna - Ready to spin